UPDATE 50 Soal beserta Kunci Jawaban Ujian Sekolah SKI Kelas 9 Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

- 31 Maret 2024, 11:05 WIB
Update 50 soal Ujian Sekolah SKI kelas 9, pas untuk bahan belajar bersama teman
Update 50 soal Ujian Sekolah SKI kelas 9, pas untuk bahan belajar bersama teman /Pexels.com / PNW Production/

MEDIA BLORA - Inilah update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2023 2024, disertai kunci jawaban yang pas untuk latihan Ujian Sekolah sebelum dilaksanakan.

Update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 beserta kunci jawaban, bisa digunakan latihan orang tua atau siswa kelas 9 SMP/MTS, agar sukses ketika pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2023 2024.

Para siswa bisa mencoba mengerjakan update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 SMP/MTS beserta kunci jawaban ini, agar siswa mempunyai lebih banyak referensi dalam persiapan Ujian Sekolah.

Baca Juga: Kumpulan Soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kelas 9 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban Tahun Ajaran 2023 2024

Walaupun sudah ada kunci jawaban update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 dari artikel dibawah ini, diharapkan para siswa tetap berusaha untuk mengerjakan tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu.

Berikut ini MEDIA BLORA rangkum dari berbagai sumber, update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013, bisa untuk latihan soal di rumah.

 

1. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sirri dengan pendekatan personal kepada sahabat terdekatnya. Kelebihan dari metode dakwah ini adalah ….

A. Cepat mendapatkan banyak pengikut
B. Sesuai dengan kondisi masyarakat Makkah
C. Untuk melindungi para sahabat agar gerakannya tidak diketahui kaum kafir Quraisy
D. Memiliki keterikatan batin dan emosional antara pengajak dan yang diajak

Jawaban D

2. Keinginan umat islam untuk melakukan kerja sama dengan kaum Yahudi merupakan isi dari perjanjian ....

A. Bai'atur ridwan
B. Aqabah wanita
C. Perjanjian Hudaibiyah
D. Piagam Madinah

Jawaban D

3. Piagam madinah merupakan perjanjian tertulis yang dilakukan antara ....

A. Bani Quraizhah dan Qainuqa'
B. Kaum muslim dan Yahudi
C. Anshar dan Muhajirin
D. Suku Auz dan Khazraj

Jawaban B

4. Peperangan pertama kali Rasullullah di Madinah dengan kelompok yahudi yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dinamakan perang ........

A. Perang badar
B. Perang khadaq
C. Perang uhud
D. Perang salib

Jawaban A

5. Setelah 6 tahun meninggalkan Makkah dan hijara ke Madinah, Nabi Muhammad saw mengajak para sahabat untuk melaksanakan haji ke Makkah, dengan rombongan sekitar .............. umat Islam.

A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000

Jawaban A

6. Tanggapan masyarakat Yasrib atas kedatangan kaum muslimin Mekah dan Rasulullah yaitu ....

A. Diterima dengan hinaan terhadap rasulullah
B. Diusir dengan cara dilempari batu
C. Langsung diterima dengan senang gembira
D. Melalui perdebatan yang panjang kemudian diterima

Jawaban C

7. Strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi (Sirr) di Makkah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama ...

A. 3 tahun
B. 10 tahun
C. 13 tahun
D. 23 tahun

Jawaban A

8. Sebelum Islam datang, masyarakat Mekkah hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, baik dari segi moral maupun akidahnya. Kondisi ini disebut dengan istilah . . . .

A. Masyarakat post-tradisional
B. Masyarakat jahiliyah
C. Masyarakat madani
D. Masyarakat trasional

Jawaban B

9. Bangsa Arab sebelum Islam datang banyak yang menyembah selain Allah SWT, ada yang menyembah berhala, benda-benda langit dan lainnya, adapun agama yang mengajarkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah ajaran…

A. Atheisme
B. Animisme
C. Tauhid
D. Polytheisme

Jawaban C

10. azirah Arab pada masa sebelum Islam diapit oleh dua kekaisaran besar yaitu …

A. Kekaisaran Romawi dan Saba`
B. Kekaisaran Kindah dan Himyariyah
C. Kekaisaran Romawi dan Persia
D. Kekaisaran Saba` dan Kindah

Jawaban C

Baca Juga: Kumpulan Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kurikulum 2013 TA 2023 2024

11. Sejak awal berdirinya Dinasti Abbasiyah, jumlah kholifah yang memimpin sebanyak……

a. 14 orang kholifah
b. 35 orang kholifah
c. 36 orang kholifah
d. 37 orang kholifah

Jawaban D

12. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun……

a. 132 H/ 750 M
b. 124 H/ 571 M
c. 123 H/ 570 M
d. 131 H/ 749 M

Jawaban A

13. Silsilah keturunan Dinasti Abbasiyah berasal dari keturunan bani Hasyim, yang masih ada hubungan darah dengan.......

a. Umar bin Khattab
b. Nabi Muhammad SAW
c. Usman bin Affan
d. Muawiyah bin abu sofyan

Jawaban B

14. Pada periode awal pemerintahan, para khalifah daulah Abbasiyah memiliki memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti; Khalifah Abu Ja’far Al-Mansyur. Dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaaanya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Adanya kerjasama yang baik antara ilmuan dan pemerintah melahirkan para ilmuan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti Kedokteran, Filsafat, Kimia, Botani, Astronomi, Matematika. Di bawah ini yang bukan faktor penyebab ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, adalah ....

a. terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya
b. gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Inggris
c. pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah
d. pembentukan Majelis Munadzarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Makmun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan.

Jawaban B

15. Untuk memajukan administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah membuat satu kebijakan adalah dengan membentuk departemen (diwanul) seperti diwanul Jundi yang bertugas mengurusi ....

a. Departemen luar negeri
b. Departemen pertahanan dan keamanan
c. Departemen pos dan telekomunikasi
d. Departemen pekerjaan umum

Jawaban B

16. Khalifah juga mengangkat kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur (Amir). Untuk memudahkan kordinasi pemerintah pusat dan daerah, di bawah gubernur dibentuk ....

a. Pemerintah Kabupaten
b. Pemerintah Kota
c. Pemerintah Kecamatan
d. Pemerintah Desa

Jawaban D

17. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat Al Hisbah merupakan salah satu bentuk Mahkamah Agung, yang menangani beberapa bidang hukum, yang mengadili perkara ....

a. agama, dan pidana
b. pidana dan militer
c. militer dan agama
d. pidana dan perdata

Jawaban D

18. Dalam bidang politik Daulah Abbasiyah menjalan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, diantaranya menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia (Spanyol) tujuannya adalah untuk ....

a. menangkal serangan tentara Salib
b. mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah
c. mengantisiapsi meluasnya pengaruh Daulah Ayyubiyah
d. membendung serangan tentara Mongol

Jawaban B

19. Pada periode keempat (1094-1258 M), kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Seljuk dari Turki, akibatnya adalah ....

a. para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan pemerintahan saja.
b. mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buawaihi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah.
c. Bani Seljuk berhasil mengambil alih kekuasan dan jalanya roda pemerintahan dari tangan khalifah.
d. roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah.

Jawaban C

20. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masanya disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perekonomian. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat khalifah Al-Mahdi (775-785 M) memerintah. Usaha yang dilakukan di sektor perdagangan seperti di bawah ini, kecuali ....

a. hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain
b. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting, sebagai tempat transit
c. pelabuhan Damaskus dan dermaga Kuffah
d. dibangunnya pangkalan militer

Jawaban D

Baca Juga: 50 Latihan Soal Ujian Sekolah Bahasa Indonesia Kelas 9 dan Kunci Jawaban Sesuai Kurikulum 2013 TA 2023 2024

21. Sebagai tokoh penting dalam penyebaran Islam di Aceh, Syekh Abdur Rouf Singkel dikenal sebagai penganut dan peyebaran ajaran ............

a. Idrisyiyyah
b. Syatariyah
c. Qadariyah
d. Naqsabandiyah

Jawaban B

22. Diantara murid Syekh Abdur Rauf Singkel adalah waliyullah yang makamnya banyak dikunjungi di Jawa Barat, beliau adalah .............

a. Syekh Abdul Muhyi
b. Sunan Rahmat (Kian Santang)
c. Syekh Syarif Hidayatullah
d. Syekh Abdul Manaf (Mahmud)

Jawaban A

23. Tarjuman Al-Mustafid(Terjemah Pemberi Faedah) merupakan kitab karya Syekh Abdur Rauf Singkel dalam bidang ............

a. tafsir
b. tasawuf
c. fiqih
d. aqidah Islam

Jawaban A

24. Abdur Rauf Singkil pernah menjadi mufti di Kerajaan Aceh, yaitu ketika Aceh diperintah oleh .....

a. Salahuddin Al-Yamani
b. Fatimah binti Abdul Wahab
c. Cut Nyak Dien
d. Safiatuddin Tajul Alam

Jawaban D

25. Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ulama terkemuka dan karismatik yang dilahirkan di kota ...

a. Banjarmasin

b. Banjarbaru

c. Martapura

d. Kutai

Jawaban A

26. Muhammad Arsyad al-Banjari adalah putra dari ...

a. Sultan Tahlilullah

b. Abdullah

c. Syaikh Ibrahim al-Qur`ani

d. Hamzah fansuri

Jawaban A

27. Berikut ini merupakan pernyataan yang tepat tentang peran Muhammad Arsyad al-Banjari adalah ...

a. Membetulkan arah kiblat beberapa masjid di wilayah Betawi

b. Mengembangkan tarekat Syattariyah di Indonesia

c. Menterjemahkan kitab tafsir ke dalam bahasa Melayu

d. Menjadi Mufti di kerajaan Banjar

Jawaban B

28. Salah satu kitab hasil karya Muhammad Arsyad al-Banjari yang menjadi rujukan umat Islam di Asia Tenggara adalah ...

a. Kifayat al-Muhtajin

b. Sabilul Muhtadin

c. Daqoiq al-Huruf

d. Umdat al-Muhtajin

Jawaban B

29. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan ulama terkemuka dan karismatik yang berasal dari daerah ...

a. Sulawesi Utara

b. Banda Aceh

c. Kalimantan Selatan

d. Minangkabau

Jawaban C

30. Setelah wafat , Muhammad Arsyad al Banjari mendapat gelar…..

a. Datuk Matjoindo
b. Datuk Kalampayan
c. Pembasar Utama
d. Ulama Pilihan

Jawaban B

Baca Juga: 50 Prediksi Soal Ujian Sekolah Prakarya Kelas 9 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kurikulum 2013 TA 2023 2024

31. Nahdlatul Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti peran Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat terutama dalam bidang kesejahteraan masyarakat saat ini adalah adanya lembaga bernama ...

a. LAZIZNU
b. LAZIZMU
c. LAZIZ
d. UPZ

Jawaban A

32. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena ...

a. Didukung oleh penguasa
b. Mementingkan status sosial
c. Didoktrin dengan kekerasan
d. Berprinsip lemes,luwes dan pantes

Jawaban D

33. Salah satu lembaga pendidikan islam yang bernaung dibawah nahdhotul ulama adalah

a. Lp ma’arif
b. Lp Nusa Kambangan
c. Pagar Nusa
d. Sultan Agung

Jawaban A

34. karena berjiwa anti penjajah, KH. Hasyim Asyari beberapa kali dipenjara, pada masa penjajahan jepang, beliau dipenjara karena menolak melakukan Seikerai. Seikerai maksudnya adalah ...

a. Upacara pengibaran bendera jepang
b. Kewajiban berbaris dan membungkukkan badan kearah timur setiap pukul 07.00
c. Menyanyikan lagu kebangsaan jepang
d. Melakukan kerja paksa untuk pemerintahan jepang

Jawaban B

35. Diantara peran penting KH. Hasyim Asy`ari dalam perkembangan Islam dan perjuangan bangsa Indonesia adalah ...

a. Menyerukan Resolusi Jihad dalam perjuangan melawan penjajah Belanda
b. Mempelopori gerakan pembaharuan dalam Islam
c. Memurnikan ajaran Islam kembali kepada Al-Qur`an dan Hadis
d. Meningkatkan dakwah Islam melalui berbagai bentuk tradisi dan budaya

Jawaban A

36. KH. Hasyim Asy`ari adalah salah seorang ulama dari Jombang yang berperan dalam mendirikan organisasi Islam di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama. Organisasi tersebut berdiri ...

a. 28 Januari 1926
b. 29 Januari 1926
c. 30 Januari 1926
d. 31 Januari 1926

Jawaban D

37. KH. Hasyim Asy`ari menyerukan resolusi jihad dan memfatwakan jihad yang saat ini dikenal dengan Hari Santri Nasional pada ...

a. 21 Oktober 1945
b. 22 Oktober 1945
c. 22 Oktober 1946
d. 22 Oktober 1947

Jawaban B

38. KH. Hasyim Asy`ari merupakan salah satu tokoh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Semangat keteladanan yang dapat kita ambil dari perjuangan beliau adalah ...

a. Memiliki sifat fanatisc yang berlebihan terhadap kebenaran ajaran yang dianutnya
b. Perjuangan dalam mengembangkan agama Islam melalui organisasi yang didirikan dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan
c. Keberanian untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan jaran yang sudah berlaku
d. Kerja keras dalam mencapai segala keinginan dan tujuan pribadinya untuk menjadi tokoh terkenal

Jawaban B

39. Pendiri organisasi Nahdhatul Ulama adalah….

a. K.H Ahmad Dahlan
b. Ahmad Hasan
c. Cokro aminoto
d. K.H Hasyim Asyari

Jawaban D

40. Ciri khas organisasi Nahdhatul ulama dalam aktivitasnya adalah….

a. mengembalikan pemahaman Islam kepada kitab – kitab yang shahih dan menyingkirkan tradisi local dalam praktek keagamaan
b. memberikan kebebasan kepada akal dalam menafsirkan Al- Quran
c. menggabungkan metode Pendidikan pesantren dengan metode Pendidikan barat
d. mempertahankan tradisi – tradisi keagamaan yang telah disampaikan ulama – ulama terdahulu dengan berpedoman pada prinsip ahlusunah wal jamaah

Jawaban D

Baca Juga: 50 Contoh Soal Ujian Sekolah PJOK Kelas 9 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

41. Nama asli dari KH. Ahmad Dahlan adalah ...

a. Muhammad Darwis
b. Abu Bakar
c. Muhammad Dahlan
d. Muhammad Abu Bakar

Jawaban A

42. KH. Ahamad Dahlan merupakan tokoh pendiri organiasi Muhammadiyah. Beliau dilahirkan di kota ...

a. Jakarta
b. Surabaya
c. Yogyakarta
d. Jombang

Jawaban C

43. Berikut yang tidak termasuk tokoh-tokoh pembaharu Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran KH. Ahmad Dahlan kecuali ...

a. Muhammad Abduh
b. Rasyid Ridho
c. Muhammad bin Abdul Wahab
d. Muhammad Arkoun

Jawaban D

44. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal ...

a. 18 November 1912
b. 16 Februari 1914
c. 17 Maret 1924
d. 20 Oktober 1926

Jawaban A

45. Berikut yang tidak termasuk latar belakang pendirian Muhammadiyah adalah ...

a. Pemurnian aqidah Islam Indonesia dari berbagai macam penyimpangan seperti takhatul, khurafat dan bid`ah
b. Meningkatkan peranan umat Islam dalam bidang politik, eokonomi, social dan budaya
c. Membendung derasnya kristenisasi pihak penjajah
d. Melestarikan budaya local sebagai warisan dari usaha para wali

Jawaban D

46. Sosok ketokohan KH. Ahmad Dahlan telah dikenal sebagai salah seorang yang berperan dalam perkembangan agama Islam di Indonesia melalui organisasi keagamaan yang didirikannya. Kehidupan dan perjuangannya telah difilmkan dengan judul ...

a. Sang kyai
b. Sang Pencerah
c. Sang Pelopor
d. Sang penyelamat

Jawaban B

47. Organisai kemasyarakatan Islam di bawah naungan ordanisasi Muhammadiyah adalah …

a. Muslimat, Muslimat, Aisyiyah
b. Kokam, Aisyiyah, IMM
c. Banser, Ansor, Fatayat
d. Kokam, PMII, Tapak Suci

Jawaban B

48. Berdirinya PKU hampir di setiap kabupaten di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa organisasi Islam Muhammadiyah mempunyai peran untuk memajukan umat Islam di Indoneisa di bidang ...

a. Pendidikan
b. Ekonoi
c. Sosial
d. Kesehatan

Jawaban D

49. Asal mula pergerakan Muhammadiyah juga dipengaruhi oleh orang – orang yang bergerak pada organisasi ….

a. Budi utomo
b. Nahdhtul ulama
c. Ihwanul muslimin
d. Perhimpunan pelajar

Jawaban A

50. Tujuan utama organisasi Muhammadiyah adalah ….

a. Mengadakan pembaharuan islam agar umat islam beramal sesuai dengan Al – Quran dan Sunnah
b. Membentuk kekuatan ekonomi untuk menyaingi VOC bentukan Belanda
c. Membentuk pemerintahan yang demokratis
d. Menyalurkan aspirasi politik rakyat Indonesia ynag terjajah

Jawaban A

Baca Juga: UPDATE! 50 Soal beserta Kunci Jawaban Ujian Sekolah Informatika Kelas 12 Sesuai Kurikulum 2013 TA 2023 2024

Demikianlah artikel update 50 soal Ujian Sekolah (US) SKI kelas 9 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 tahun ajar 2023 2024, beserta kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai latihan sebelum Ujian Sekolah dilaksanakan.***

*Disclaimer

1. Konten ini dibuat untuk siswa atau orang tua dalam proses evaluasi belajar dalam menemukan soal dan kunci jawaban.

2. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.

3. Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi guru atau siswa mengeksplorasi jawaban lain yang lebih baik

Editor: M. In`Amul Muttaqin

Sumber: Berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x