45 Latihan Soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kelas 6 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kurikulum 2013 TA 2023 2024

- 1 April 2024, 14:54 WIB
45 latihan soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kelas 6, pas untuk bahan belajar di rumah
45 latihan soal Ujian Sekolah Bahasa Jawa Kelas 6, pas untuk bahan belajar di rumah /pexels.com/ Katerina Holmes/

MEDIA BLORA - Berikut ini 45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2023 2024, disertai kunci jawaban yang pas untuk latihan Ujian Sekolah sebelum dilaksanakan.

45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 beserta kunci jawaban, bisa digunakan latihan orang tua atau siswa kelas 6 SD/MI, agar sukses ketika pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2023 2024.

Para siswa bisa mencoba mengerjakan 45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 SD/MI beserta kunci jawaban ini, agar siswa mempunyai lebih banyak referensi dalam persiapan Ujian Sekolah.

Baca Juga: 40 Contoh Soal Ujian Sekolah Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

Walaupun sudah ada kunci jawaban 45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 dari artikel dibawah ini, diharapkan para siswa tetap berusaha untuk mengerjakan tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu.

Berikut ini MEDIA BLORA rangkum dari berbagai sumber, 45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 lengkap dengan kunci jawaban sebagai bahan latihan soal dirumah.

 Wacanen ukara ing andap iki!

“Apa ... lan adhimu wis sinau unggah-ungguh basa Jawa?”

1. Tembung kang trep kangge njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing inggil inggih menika ….

A. Panjenengan
B. Sampeyan
C. Dheweke
D. Kowe

Jawaban: D

Wacanen ukara ing ngisor iki!

Kartika : Ana apa kok mlayu-mlayu?
Damar : Pak Guru wis teka.

2. Wangsulane Damar yen didadosake basa krama alus inggih menika ….

A. Pak Guru sampun dhateng.
B. Pak Guru sampun rawuh.
C. Pak Guru mboten dugi.
D. Pak Guru dereng teka.

Jawaban: B

Wacanen ukara ing ngisor iki!

“Sawise nyeluk adhiku, budhe terus tak kongkon lungguh ndik ruang tamu"

3. Ukara kasebut ngagem basa ….

A. Krama alus
B. Krama lugu
C. Ngoko alus
D. Ngoko lugu

Jawaban: D

 Gatekna ukara niki!

1- Aku lagi nulis aksara Jawa
2- Ibu lagi masak ing pawon

4. Ing inggil punika kalebet tuladha ....

A. ukara pitakon
B. ukara prentah
C. ukara tanduk
D. ukara tanggap

Jawaban: C

Gatekna ukara ing niki!

1- Kula badhe tumbas woh-wohan kados ta: pelem, nanas, pisang, kaliyan anggur.
2- Sampeyan punapa sampun sumerep griya kula, sapunika semah kula sampun wangsul.

5. Ukara ing inggil punika ngagem basa ….

A. Ngoko lugu
B. Ngoko alus
C. Krama lugu
D. Krama alus

Jawaban: C

Wacanen ukara ing niki!

“Ing sekolahan kulo ... jam 06.30 WIB, menawi bu guru ... jam 06.00 WIB.”

6. Tembung kang trep kagem njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing nduwur inggih menika ….

A. Teka, rawuh
B. Rawuh, dugi
C. Teka, teka
D. Dugi, teka

Jawaban: A

Woconen pranyatan ing andhap iki!

1- Kita kedah nebihi dhaharan legi amergi mboten sae kagem kasarasan waja kita.
2- Waja kita kedah disikat kaping kaleh sedinten utawi sawising dhahar.
3- Kita kedah ngerawat waja kita piyambak.
4- Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan.

7. Pranyatan ing nduwur niku kalebet ukara tanggap inggih menika ukara nomer….

A. 3 lan 4
B. 1 lan 3
C. 2 lan 4
D. 1 lan 2

Jawaban: C

Tlatar Boyolali wis dikenal dadi sawijining papan wisata. Papane rada ngalor sithik saka kutha Boyolali, adohe kira-kira 7 km. Sing disuguhake neng kana yaiku wisata alam. Nalika lunga rana, kari milih panggon mancing. Iwak sing dipancing maneka warna kayata iwak lele, nila, gurameh, kakap, bawal lan sapanunggalane

8. Saking paragraf ing nduwur, kang nuduhake ukara tanduk inggih menika ….

A. ukara "Tlatar Boyolali wis dikenal dadi sawijining papan wisata"
B. ukara "Sing disuguhake neng kana yaiku wisata alam"
C. ukara "Nalika lunga rana, kari milih panggon mancing"
D. ukara "Iwak sing dipancing maneka warna"

Jawaban: C

Wacanen ukara ing niki!

Malang salah sawijining kutha ing Jawa Timur, akeh maneka warna usaha indhustri omahan kang bisa ditemoni.

9. Tembung kang nunjukake menawi ukara ing nduwur kalebet ukara tanggap yaiku ….

A. Maneka
B. Ditemoni
C. Omahan
D. Indhustri

Jawaban: B

10. Nalika tiyang mboten purun sadhar menawi mbuwang sampah niku kedah ing panggonane, saget ndadosaken musibah ….

A. Bencana banjir
B. Virus Covid 19
C. Gempa bumi
D. Longsor

Jawaban: A

Baca Juga: UPDATE 50 Soal Ujian Sekolah PJOK Kelas 6 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

Wacanen ukara ing ngisor iki!

“Kowe apa wes mangan isuk mau?.”

11. Ukara kasebut yen didadosake basa krama lugu (madya) inggih menika ….

A. Sampeyan napa wes dhahar enjing wau?
B. Panjenengan napa wis mangan enjing wau?
C. Sampeyan napa sampun nedha enjing wau?
D. Panjenengan napa sampun dhahar enjing wau?

Jawaban: C

Wacanen ukara ing ngisor iki!

“Eyang mboten purun dahar amargi wajanipun gerah.”

12. Ukara kasebut menawi digantos ngagem basa ngoko lugu inggih menika ….

A. Eyang ora gelem nedha amerga lara
B. Mbah ora gelem dhahar amerga ngelu
C. Mbah, ora gelem mangan amerga lara
D. Simbah ora gelem mangan amerga lara untu

Jawaban: D

"Rama iku paraga kesenian khas Jawa Timur, kang wujude drama tradisional, kerakyatan, ana tari Rema, kidungan, banyolan, gendhing jula-juli lan critane bebas."

13. Manut wacan ing nduwor, Rama minangka paraga kesenian ….

A. Ludruk
B. Tayub
C. Film
D. Wayang

Jawaban: A

"Prapto iku paraga kesenian drama tradisional, kang iringane gendhing kulonan, ana keprak/Kenthongane, biasane lakone panguripan keluarga Kerajaan."

14. Manut wacan ing nduwur, Prapto minangka paraga kesenian ….

A. Tayub
B. Wayang
C. Ludruk
D. Ketoprak

Jawaban: D

Drama tradisional iki nyritaake Ramayana, Mahabharata, sakliyane iku uga ana dalange, (parogone ngomong dewe). Penontone sing ake wong tuwa.

15. Drama ing nduwur dipun wastani ….

A. Ludruk
B. Wayang wong
C. Wayang
D. Ketoprak humor

Jawaban: B

16. Dina Sabtu lan Minggu sajroning liburan semester kepungkur bocah-bocah kelas enem SDN Tanggungan Gudo nganakake perkemahan sabtu malam minggu ing Bhumi Perkemahan Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang jam pitu esuk dina Sabtu, bocah-bocah lan Bapak Ibu Guru wis padha ngumpul ing sekolahan. Budhale numpak bis Indah Jaya.

Irah-irahan (judul) perangan karangan ing dhuwur yaiku....

A. Dina Sabtu lan Minggu ana kemah
B. Bocah-bocah kelas VI kemah
C. Kemah pramuka ing Wonosalam
D. Sabtu lan Minggu ing Bhumi Perkemahan

kunci jawaban: C

17. Unen-unen sing kudhu dibadhek utawa dibatang maksude diarani....

A. cangkriman
B. paribasan
C. geguritan
D. saloka

kunci jawaban: A

18. bapak pucung dudu watu dudu gunung

sangkamu ing sabrang

ngon-ingone sang bupati

yen lumampah, si pucung lembehan grana

Batangane tembang ing dhuwur yaiku....

A. gajah
B. sepur
C. macan
D. sepeda

kunci jawaban: A

19. Sing klebu cangkriman plesetan yaiku....

A. bocor malah enak
B. adoh-adoh diparani,barang wis tekan diliwati
C. segara beldhes
D. sega sakepel dirubung tinggi

kunci jawaban: A

20. Senjata Kunta bisa ngenani Raden Gathutkaca nganti nemahi palastra.

Palastra padha tegese karo....

A. Semaput
B. lunga
C. mati
D. ilang

kunci jawaban: C

Baca Juga: 40 Contoh Soal Ujian Sekolah Matematika Kelas 6 dan Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

21. Muji syukur ing ngarsaning Allah kalebu perangan ... pidhato.

A. pambuka
B. panutup
C. Isi
D. dudutan

kunci jawaban: A

22. Ing ngisor iki sing kalebu dhampak negatife globalisasi yaiku....

A. majune teknologi
B. masyarakat tansaya maju
C. lunture rasa nasionalisme
D. anane pasar global

kunci jawaban: C

23. Kanggo persiapane nulis teks pidhato becike gawe....

A. ukara
B. dudutan
C. cengkoroan
D. gagasan baku

kunci jawaban: C

24. Wong bungah sok nemu....

A. Sengsara
B. rekasa
C. cilaka
D. susah

kunci jawaban: B

25. Joko Seger lan Rara Anteng muja semedi ing pucuke Gunung Lejar. Anggone muja semedi dikantheni rasa temen-temenan supaya kekarone keturutan duwe putra. Sanajan suwene patang puluh dina patang puluh bengi lan akeh panggodane, kakarone tetep mantep muja semedi.

Saka perangan crita kasebut sing dadi lakon utama yaiku....

A. Joko Seger
B. Roro Anteng
C. Joko Seger lan Rara Anteng
D. Gunung Lejar

kunci jawaban: C

26. Nalika kowe weruh enek wong tua arep nyebrang dalan, opo kang kudu mbok tidakake ...

a. meneng wae
b. nyebrangake wong tuo mau
c. bablas mangkat sekolah
d. sajak ora ngerti opo-opo

kunci jawaban: B

27. Anak sapi arane ...
a. pedhet
b. gudhel
c. gogor
d. cindhil

kunci jawaban: A

28. Sapa kang njogo karesikan kelas?
Ukara ing nduwur kalebu ukara ...
a. pitakonan
b. tanggap
c. gothang
d. tanduk

kunci jawaban: A

29. Kulo kinten cekap semanten anggen kulo matur, katah klenta klentunipun kulo nyuwun agunging samudra pangaksami.

Perangane pidhato ing dhuwur arane ...
a. panutup
b. purwaka
c. wasana
d. wigati

kunci jawaban: C

30. Kang nuduhake sing gawe layang iku diarani perangane ...
a. purwaka
b. peprenah
c. titi mangsa
d. tapak asma

kunci jawaban: B

Baca Juga: 40 Latihan Soal Ujian Sekolah IPA Kelas 6 dan Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

 Wacanen ukara ing niki!

Malang salah sawijining kutha ing Jawa Timur, akeh maneka warna usaha indhustri omahan kang bisa ditemoni.

31. Tembung kang nunjukake menawi ukara ing nduwur kalebet ukara tanggap yaiku ….

A. Maneka
B. Ditemoni
C. Omahan
D. Indhustri

Jawaban: B

Gatekna ukara niki!

1- Aku lagi nulis aksara Jawa
2- Ibu lagi masak ing pawon

32. Ing inggil punika kalebet tuladha ....

A. ukara pitakon
B. ukara prentah
C. ukara tanduk
D. ukara tanggap

Jawaban: C

33. Nalika tiyang mboten purun sadhar menawi mbuwang sampah niku kedah ing panggonane, saget ndadosaken musibah ….

A. Bencana banjir
B. Virus Covid 19
C. Gempa bumi
D. Longsor

Jawaban: A

Woconen pranyatan ing andhap iki!

1- Kita kedah nebihi dhaharan legi amergi mboten sae kagem kasarasan waja kita.
2- Waja kita kedah disikat kaping kaleh sedinten utawi sawising dhahar.
3- Kita kedah ngerawat waja kita piyambak.
4- Waja kita kedah dipriksa saben 6 sasi sepisan.

34. Pranyatan ing nduwur niku kalebet ukara tanggap inggih menika ukara nomer….

A. 3 lan 4
B. 1 lan 3
C. 2 lan 4
D. 1 lan 2

Jawaban: C

Tlatar Boyolali wis dikenal dadi sawijining papan wisata. Papane rada ngalor sithik saka kutha Boyolali, adohe kira-kira 7 km. Sing disuguhake neng kana yaiku wisata alam. Nalika lunga rana, kari milih panggon mancing. Iwak sing dipancing maneka warna kayata iwak lele, nila, gurameh, kakap, bawal lan sapanunggalane

35. Saking paragraf ing nduwur, kang nuduhake ukara tanduk inggih menika ….

A. ukara "Tlatar Boyolali wis dikenal dadi sawijining papan wisata"
B. ukara "Sing disuguhake neng kana yaiku wisata alam"
C. ukara "Nalika lunga rana, kari milih panggon mancing"
D. ukara "Iwak sing dipancing maneka warna"

Jawaban: C

Gatekna ukara ing niki!

1- Kula badhe tumbas woh-wohan kados ta: pelem, nanas, pisang, kaliyan anggur.
2- Sampeyan punapa sampun sumerep griya kula, sapunika semah kula sampun wangsul.

36. Ukara ing inggil punika ngagem basa ….

A. Ngoko lugu
B. Ngoko alus
C. Krama lugu
D. Krama alus

Jawaban: C

Wacanen ukara ing niki!

“Ing sekolahan kulo ... jam 06.30 WIB, menawi bu guru ... jam 06.00 WIB.”

37. Tembung kang trep kagem njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing nduwur inggih menika ….

A. Teka, rawuh
B. Rawuh, dugi
C. Teka, teka
D. Dugi, teka

Jawaban: A

Wacanen ukara ing andap iki!

“Apa ... lan adhimu wis sinau unggah-ungguh basa Jawa?”

38. Tembung kang trep kangge njangkepi ukara ingkang dereng rampung ing inggil inggih menika ….

A. Panjenengan
B. Sampeyan
C. Dheweke
D. Kowe

Jawaban: D

Wacanen ukara ing ngisor iki!

Kartika : Ana apa kok mlayu-mlayu?
Damar : Pak Guru wis teka.

39. Wangsulane Damar yen didadosake basa krama alus inggih menika ….

A. Pak Guru sampun dhateng.
B. Pak Guru sampun rawuh.
C. Pak Guru mboten dugi.
D. Pak Guru dereng teka.

Jawaban: B

Wacanen ukara ing ngisor iki!

“Sawise nyeluk adhiku, budhe terus tak kongkon lungguh ndik ruang tamu"

40. Ukara kasebut ngagem basa ….

A. Krama alus
B. Krama lugu
C. Ngoko alus
D. Ngoko lugu

Jawaban: D

Baca Juga: UPDATE 50 Soal Ujian Sekolah PJOK Kelas 6 beserta Kunci Jawaban Sesuai Kisi-kisi Kurikulum 2013 TA 2023 2024

41. Rembugan ana sangarepe wong akeh kanthi ngandarake sawijining gagasan diarani ...

a. tanggap wacana
b. atur pambuka
c. micara
d. nyemak

Jawaban: a

42. Perangane pidhato kang ngemot andharan isi utawa bab kang wigati ing tanggap wacana diarani ...

a. pambuka
b. salam pambuka
c. panutup
d. surasa

Jawaban: d

43. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken, bilih wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten.

Ukara kasebut ing dhuwur dipapananke ana ing ...

a. pambuka
b. isi
c. panutup
d. salam

Jawaban: c

44. Muji syukur marang Gusti Allah iku ing sesorah dipapanake ana ...

a. pambuka
b. isi
c. panutup
d. salam

Jawaban: a

45. Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Ukara ing dhuwur klebu perange pidhato ...

a. surasa
b. panutup
c. pembuka
d. salam pembuka

Jawaban: d

Demikianlah artikel 45 latihan soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Jawa kelas 6 sesuai kisi-kisi Kurikulum 2013 tahun ajar 2023 2024, beserta kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai latihan sebelum Ujian Sekolah dilaksanakan.***

*Disclaimer

1. Konten ini dibuat untuk siswa atau orang tua dalam proses evaluasi belajar dalam menemukan soal dan kunci jawaban.

2. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban.

3. Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi guru atau siswa mengeksplorasi jawaban lain yang lebih baik

Editor: M. In`Amul Muttaqin

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x